Kontrollansvarig

Kontrollanvsarig

Behöver du en kontrollansvarig?
När du står inför en renovering, ett nybygge eller liknande är det du som kund som
ska anlita en kontrollansvarig för att se över de arbetsinsatser som gjorts. En kontrollansvarig
behöver anlitas då det handlar om projekt som kräver lov eller anmälan (bygglov eller liknande)
för att genomföras.

Du som ska bygga nytt, renovera eller göra annat som kräver lov och anmälan (bygglov eller liknande)
behöver alltså anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs vid många bygg- rivnings- och
markarbeten men oftast inte vid mindre ändringar av exempelvis en- eller tvåbostadshus, så länge
inte byggnadsnämnden beslutar annat. I Blekinge län finns ett fåtal som är certifierade kontrollansvariga,
vår Robin Schill är en av dem.

Funderar du på om du behöver en kontrollansvarig? Kontakta mig här så hjälper jag dig.

Vem blir kontrollansvarig?
Den kontrollansvarige måste vara certifierad och för att bli certifierad krävs erfarenhet,
kunskap och inte minst lämplighet. Det är en personcertifiering vilket innebär att endast den
person som genomgått utbildningen och blivit certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig
ska utföra. Kravet på certifiering är en direkt följd av EU:s tjänstedirektiv och certifieringarna får endast
utfärdas av företag som har ackrediterats för denna uppgiften av myndigheten Swedac, så kallade certifieringsorgan.

Viktigt att veta är att den person som ska anlitas som kontrollansvarig måste ha en självständig ställning,
hon eller han får alltså inte vara nära släkt eller arbeta inom samma företag som den som utför
arbetsåtgärderna som ska kontrolleras.

Vad gör en kontrollansvarig?
Huvuduppgiften är att medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Det innebär att uppgifter som
exempelvis att upprätta förslag på kontrollplaner som byggherren ska följa och sedan se till att de följs,
är en viktig del av arbetet. Dessutom ska den kontrollansvarige även finnas till hand och närvara vid
tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller. Det ligger även på den kontrollansvarige att ge
ett utlåtande som underlag för slutbeskedet av kontrollen.

Har du frågor kring det här med kontrollansvarig? Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig!